மழலைகள்.காம்
Children of today are the future Leaders
Bring out the child in you
Produce Tamil contents in ALL Windows applications.
Enable unicode to view Tamil contents of mazhalaigal.com

Download Azhagi Tamil Software @ Download Azhagi Tamil software - Free Tamil Computing at its Easiest Best - Create Tamil contents in ALL Windows applications
 

TAMIL ALPHABETS

akr

 

Go to Index page - அட்டவணைப் பக்கம் செல்க

Tamil words   தமிழ் வார்த்தைகள்

Click the Consonants or vowels below to go to the concerned page
கீழுள்ள எழுத்துக்களுக்கான பக்கத்திற்குச் செல்ல அவற்றைச் சொடுக்குக

க்  ங்  ச்  ஞ்  ட்  ண்  த்  ந்  ப்  ம்  ய்  ர்  ல்  வ்  ழ்  ள்  ற்  ன்

                
 

kaN - Eye

ண் கண்

aNNan - Elder brother

ண் அண்ணன்

eNgaL - Numbers

ண் எண்கள்

peN - Girl

ண் பெண்

uN - Eat

ண் உண்

paNdaaram - Saint

ண் பண்டாரம்
Submit your articles One Free Software Every Day Tamil Fonts Converter Music


Click here to give your Feedback
editor@mazhalaigal.com